Obchodní podmínky

Podmínky poskytovaných služeb portálu www.vas-pravnik.cz (dále jen „podmínky“).

Provozovatel

Provozovatelem webových stránek www.vas-pravnik.cz je společnost Malota Production s.r.o., IČ: 27588831, se sídlem Praha, Vinohradská 2165/48, 120 00, který je plátce DPH (dále jen „provozovatel“).

Účel webového portálu www.vas-pravnik.cz a online poradny

Účelem webového portálu www.vas-pravnik.cz je poskytování právních informací návštěvníkovi.

Online právní poradna slouží výhradně k zodpovídání dotazů právního charakteru, zejména v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního a trestního. Účelem online právní poradny je poskytování základního právního poradenství dle informací zadaných návštěvníkem, detailní právní analýzy nebudou poskytovány.

Online poradna je zpoplatněna a cena jednoho dotazu o rozsahu 20-500 znaků částkou ve výši 99 Kč vč. DPH.

Zprostředkovatel

Zprostředkovatelem se rozumí provozovatel a aktivně spolupracující členové s provozovatelem, kteří zajišťují bezproblémový chod webového portálu, vč. přeposílání dotazů Zpracovateli. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo prodlevy celkového zpracování dotazu, a to z kapacitních důvodů většího množství přijatých objednávek.

Zpracovatel

Zpracovatel je partnerská advokátní kancelář, smluvní osoba s právnickým vzděláním, osoba působící v poradnách či jiný partner, který se zabývá zprostředkováním právního poradenství.

Jednotlivé dotazy jsou zpracovávány Zpracovatelem, přičemž Zpracovatel vychází toliko z informací poskytnutých návštěvníkem v jeho dotazu

Zpracovatel zodpoví na daný dotaz ve lhůtě 72 hodin.

Zpracovatel není povinen dodat odpověď Zprostředkovateli, pokud je dotaz návštěvníka v rozporu s těmito podmínkami, vede k ilegální činnosti či obcházení zákona či je v rozporu s dobrými mravy.

Zpracovatel vždy postupuje nestranně, nezávisle, diskrétně a v dobré víře.

Zpracovatel poskytuje stručné odpovědi na vložené dotazy, přičemž vychází z právního stavu účinného v době vložení dotazu či z právního stavu v době uvedené v dotazu.

Zpracovatel není povinen poskytovat komplexní právní poradenství. Zpracovatel zpravidla poskytne základní právní poradenství vycházející ze skutkových informací zadaných návštěvníkem v dotazu.

Zpracovatel poskytuje stručné a jednoduché odpovědi s uvedením základního právního rozboru problematiky nastíněné návštěvníkem v jeho dotazu. Odpověď Zpracovatele může být doplněna odkazem na právní předpisy či judikaturu (soudní rozhodnutí) či doplněna návrhem vhodného postupu ve věci.

Zpracovatel si vyhrazuje právo zabývat se dotazem pouze v pracovní době, tj. v pracovní dny od pondělí do pátku mezi 9 – 18 hodinou.

Dotazy

Odpověď je návštěvníkovi zasílána Zprostředkovatelem na zadaný e-mail, který vkládá při online dotazování. V případě chybně zadaného e-mailu dojde k nedoručení odpovědi. Ani Zpracovatel ani Zprostředkovatel nenese odpovědnost za toto nedoručení, které bylo způsobeno nekorektním zadáním návštěvníkova e-mailu do formuláře.

Součástí odpovědi mohou být odkazy na právní předpisy, soudní judikaturu či přímo vložené přílohy ve formátu .doc či .pdf.

Zprostředkovatel není povinen zaslané odpovědi opětovně zasílat na stejnou či odlišnou e-mailovou adresu či je archivovat.

Dotazy jsou obvykle odeslány na zadanou e-mailovou adresu v odlišných lhůtách to na základě zvoleného typu dotazu.

Poskytují se odpovědi povětšinou obecné. Odpovědi jsou negarantované, Zprostředkovatel ani Zpracovatel neodpovídá ani neručí za úplnost a správnost odpovědí. V případě, že se návštěvník bude v jeho věci postupovat dle právního rozboru poskytnutému mu v odpovědi, činí tak výhradně na svoji vlastní odpovědnost. Poskytnuté rady v žádném případě nemohou nahradit komplexní právní služby poskytované advokáty, notáři, exekutory nebo daňovými poradci.

Vznikne-li zákazníkovi jakákoli újma, hmotná či nehmotná, v přímé či nepřímé souvislosti s poskytnutou odpovědí, provozovatel, zprostředkovatel ani zpracovatel za ni nenesou žádnou odpovědnost.

Newsletter

Odeslání žádosti pro registraci pro newsletter (vyplnění jména a e-mailu) projevujete souhlas, aby na registrované údaje pro elektronickou komunikaci byla odesílána pravidelně elektronická pošta, která maximálně jednou týdně může obsahovat také obchodní sdělení.

Zrušení odebírání newsletteru je možné kdykoli, a to odeslání žádosti na e-mailovou adresu info@vas-pravnik.cz

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání a uchovávání veškerých údajů je v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje nejsou poskytované třetím osobám (vyjímaje Zpracovatele).

Při využití formuláře Online poradny a jejím odesláním vyjadřujete souhlas se zpracování vašich osobních údajů. Souhlasíte, že vámi zadané informace mohou být použity (po zanonymizování) pro obsahové prvky webové portál či produkty.

Formulář Online poradny je vytvořen pomocí nástrojů od společnosti Google, která má v souladu s licenčními podmínkami přístup do vámi vkládaného obsahu formuláře.

Příkladem produktu je např. příloha newsletteru, kde budou zveřejněny některé zaslané dotazy a poskytnuté odpovědi.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit smluvní (obchodní) podmínky.

 

Již jsme zodpověděli

4450

Vašich dotazů

Vaše dotazy zodpovídá

Advokátní kancelář
JUDr. Milan Zábrž

Veveří 57, Brno

Virtuální asistentka

Nestíháte? Virtuální asistentka vám pomůže!

Prvních 30 minut zdarma! Objednávejte: 730 897 773

Důležité info

Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.

Právní poradna online

Online právní poradna se specializuje na komplexní právní poradenství. Pokud využijete služeb online právní poradny zaplatíte za ně pouze 99 Kč.

Zaručujeme Vám profesionální právní poradenství. Odpovídá renomovaná advokátní kancelář, která má dlouholeté zkušenosti s poskytováním právní pomoci a může poskytnout legislativní informaci na nejvyšší možné úrovni.